Le Blog de Yéro Guissé

"Espace de Réflexion et de Partage, Mon avis sur l'Actualité !" Une Vitrine sur le Fouta !

A la découverte des villages du Fouta (Sénégal et Mauritanie)

A la découverte des villages du Fouta (Sénégal et Mauritanie)

Le Fouta est un ancien royaume et un territoire historique dans le nord du Sénégal, bordant la rive gauche et droite du fleuve Sénégal . De par son histoire et sa géographie, le Fouta dépasse même les frontières du Sénégal et s’étend jusqu’en Mauritanie.

C’est donc un seul peuple séparé par le fleuve Sénégal et les Foutankobé (habitants du Fouta) parlent la même langue (le Puular), partagent la même culture (Le Puulagu) et les mêmes réalités sociales. Le Fouta comprend 8 grands ensemble à savoir Damnga, Nguenaar, Boossoya, Hebiyabe, Yiirlaabe, Tooro, Laaw et Halaaybe.

A la découverte de tous les villages du Fouta (Sénégal et Mauritanie). NB : Les noms des villages sont écrits en Puular !

1)- Villages du « Damga »

1- Cempeŋ 2- Wodobere 3- Doolol Siiwre 4- Doolol Subalo 5- Daw 6- Taaga 7- Gurel Baydi Aali 8- Cali 9- Bow 10-Nganno 11-Tinaali 12-Kanel Celol 13-Ganki Buubuyel 14-Kanel Wanwanɓe 15-Fummi Haara Demmbuɓe 16-Baarol Demmbuɓe 17-Fummi Haara Joobɓe 18- Wuro Siidi 19-Seeno Paalel 20-Hemolli 21-Cammalal 22-Soorinngo 23-Wallere Denal 24-Siñtu Bamammbi 25-Banaaji 26-Koyli Buyal 27-Teekingel(sooninkooɓe) 28-Maqaama 29- Horndolde 30-Bappalel 31-Guuriiki Sammba Joom 32-Guuriiki Koliyaaɓe 33-Siñtaan Juude 34-Ganngel Sule 35-Jiñcaŋ 36- Samme 37-Guufa 38-Wallere Forbe 39-Tufnde Jiinge 40-Daneyal 41-Hammadi Hunaare 42-Gurdi Njokkudi 43- Weendu Boosoyaaɓe 44-Padalal 45-Siñtaan Padalal 46- Gurel Ceerno 47-Ŋaalɗe 48-Tummbel 49- Hunuko Giirɗe 50-Weerma 51-Horkaƴere 52-Gasammberi 53-Darnde 54- Waali Jantaŋ 55- Bedenki 56-Barkeewi 57-Barkatu 58- Guumal( Sooninkooɓe) 59-Waawnde(Sooninkooɓe) 60-Semme 61-Ballel Soowanaaɓe 62-Ƴella 63-Ɓittel 64-Gurel Dara 65-Sabbu Alla 66- Ɓokki Hammee Sammba 67-Luggere Pooli Boɗeeji 68-Ñaaruwal 69-Saŋe 70- Loobaali 71-Haawre 72- Ari Lewa 73-Sammaldu 74- Haadabere (sooninkooɓe) 75- Wompu( sooninkooɓe) 76- Jaamungel 77- Jalluɓe 78- Demmba Lella 79-Yarimalee 80-Fajar( sooninkooɓe) 81- Boki lajji( Sooninkooɓe) 82-Cañaaf 83-Yaasin Lakke 84-Demmbankaani 85- Fimbo 86-Boguel Fadoua 87- Toulel 88-Nouma,…

2) Les villages du Ngenaar

1- Gaawol 2- Giray 3- Gawdal 4- Mow 5- Jowol 6- Patukon 7- Teccaan 8- Doondu 9- Keeɗeele 10- Aali Wuuri 11- Ngijilon 12- Sanngayel 13- Falo Booge 14- Dinndi 15- Saadel 16- Wudduru 17- Kundel 18- Tiggere Yeenee 19- Tiggere Siree 20- Tulde Niimaa 21- Kundel Rewo 22- Tokomaaji 23- Siiwi 24- Jammel Jale 25- Maatam 26- Ɓoki Jawe 27- Baageyaaɓe 28- Jarɗe 29- Weyko 30- Mbaakna 31- Girji 32- Dumga Rinnjaw 33- Dumga Wuro Ceerno 34- Baari Wuro Ceerno 35- Dumga wuro Alfaa 36- Ndulumaaji Funeeɓe 37- Ndulumaaji Demɓe 38- Muyul 39- Nabbaaji Siwol 40- Gurel Muusaa 41- Nabbaaji Mbaal walla Siñtu Mbaalɓe 42- Siñtu Mogo 43- Boyinnaaji Siñtu 44- Boyinnaaji Ruumnde 45- Caamɓe 46- Baarol Caamɓe 47- Gajje Weendu 48- Jeereende 49- Wuro Soogi 50- Gajje Funeeɓe 51- Oogo 52- Luggel Nawel 53- Siñtu Garba 54- Ganna Balol 55- Lewe 56- Gaawɗi 57- Cenngay 58- Baarol Lewenaaɓe 59- Jannjooli 60- Beeli Cowi 61- Garli Worgo 62- Garli Rewo 63- Yuman Yire. 64- Gurel Gobi. 65- Mbooloyel

3) Les villages du Boosoya :

1- Neere 2- Woolum Neere 3- Baalaaji 4- Jowgel 5- Caski 6- Njafaan Beeli Cinndi 7- Njafaan SooroKum 8- Njafaan Jookee 9- Siñtu Buubu Makka 10- Rinnjaw Beeli Moodi 11- Beelinaaɓe 12- Pempeƴel 13- Gababe Fulo 14- Gababe Subalo 15- Kayhayɗi 16- Jaaga 17- Lobbudu Jal 18- Jal Fulo 19- Jalɓe Subalo 20- Joŋto 21- Sillaa 22- Siñtu Jam Jooro 23- Hoore Foonde 24- Asnde Balla 25- Njaakiri 26- Wuro Moolo 27- Beela Hoore Foonde 28- Alaa Dayle 29- Saage 30- Lugge 31- Tulal 32- Luɓo Reedu 33- Baarol Hoore Foonde 34- Aañam Goli 35- Ladde Siñtu 36- Aañam Lihduɓe 37- Aañam Coɗay 38- Aañam Wuro Siree 39- Ceenel Aañam 40- Ceenel Hoore Foonde 41- Aañam Siwol 42- Aañam Godo 43- Aañam Yeroyaaɓe 44- Mberla 45- Aañam Tulel Calle 46- Aañam Ballanaaɓe 47- Aañam Ɓaarga 48- Kaaƴe Pawe 49- Ciloñ Tokosel 50- Ciloñ 51- Tule 52- Barol Gerlel 53- Caɓragal 54- Baarol Nduwetɓe 55- Humayeeɓe 56- Fusi Mbaggu 57- Jommbi 58- Gerlel 59- Koɓɓillo Toorodɓe 60- Daabiya Oodeeji 61- Duga 62-Likseyba 63- Jiinge 64- Ganki 65- Talhaya 66- Mafoondu 67- Sincaan Njaakiri 68- Lobbudu Barogal 69- Guumel. 70- Ngappugu, 71- Njokkudi, 72-Agiriis, 73- Moonngel, 74-Wiinnde Jammi, 75-Jaaɗul, 76-Bokkul, 77-Deysarak, 78-Barkeewol, 79-Wiinnde Ɓokki, 80- Seyyeen Wuro moolo,81- Seyyeen gababe, 82-Gurjuuma, 83-Wajjo, 84-Mbiideen, 85-Wuro Sabbaar, 86- Sincaano Mbaɗɗon,87- Karwaa, 88- Nebbam, 89-Jekituuba, 90- Seenoyel badde, 91- Munuuduun,92- Luggere, 93- Taaboyti.

4) Les Villages du « Hebbiyaaɓe »

1- Woolum Haataar 2- Rufi Aawdi 3- Kaañaaɗi 4- Siñtu Aamadu Mayram 5- Fonndu 6- Lewe 7- Beelel Gawde 8- Buubu Aawdi 9- Wuro Sele 10- Aateen 11- Bagodin 12- Mbahe 13- Feeralla 14- Daawalel 15- Sawa Leloo 16- Luggere Naɗel 17- Caski 18- Jaaba Mawnde 19- Palɗi 20- Jammel Hebbiyaaɓe.

5) Les villages du  » Yirlaaɓe »

1- Ñaabina 2- Njaawaldi Mawngo 3- Njaawaldi Ɓulli 4- Njaawaldi Senketeeɓe 5- Tampi-daroo 6- Gurel Cooga 7- Burguduuna 8- Aali Baydi 9- Cilaa 10- Mbotto 11- Sorimalee 12- Ngaaraan 13- Ciifi 14- Liiliya 15- Cooji-ngulli 16- Cengelel 17- Wenndiŋ 18- Dabbaano 19- Dabbe 20- Haymedaat 21- Mbaañ 22- Sobbal 23- Saakooɓe 24- Joñee 25- Manga Mbaañ 26- Mboolo Biraan 27- Mboolo Aali Siidi 28- Dirmboƴal 29- Dulngal 30- Garlol 31- Jaarangel 32- Wallaa 33- Ganngel 34- Waasetaake 35- Barooɓe Jakel 36- Salnde Tebegut 37- Nguy 38- Pete 39- Bokke Salsalɓe 40- Bokke Mbaayɓe 41- Gaajooɓe 42- Sikkitte 43- Jonngi 44- Siñtu Jonngi 45- Jammel Siree.46- karawndu, 47-Boborel, 48-wendu cille,49- Bokke namari.

6) Les villages du « Laaw »

1- Waalalde 2- Wocci 3- Wabbunde 4- Bere Siiwre 5- Jejaan 6- Ɓokki 7- Boode 8- Harilde 9- Ari Jognoo 10- Lewe Elimaan 11- Jalooga 12- Koylel 13- Ndoom 14- Wuudu 15- Maafoondu 16- Fenngaw 17- Dooɓaango 18- Diidel Haayre 19- Mbalal 20- Ngaara 21- Worde 22- Luggere Kome 23- Waande 24- Kolce 25- Jaaynga 26- Yaguubel 27- Jeejegol Oolol 28- Makanjam 29- Siñtaan Kenene 30- Aram 31- Bolol Doggo 32- Seeno Busooɓe 33- Sahre Sukki 34- Suppitere 35- Haayre Mbaar 36- Perle 37- Lewo Jeeri 38- Kaskas 39- Farfar 40- Mutul 41- Weelde Bey 42- Yooli Jalol 43- Haayre Golleere 44- Madiina Njaacɓe 45- Golleere 46- Takoyel 47- Njakka 48- Dogi Doombi 49- Darnde Falo 50- Ceelseelol 51- Gadaaji 52- Ñaawel 53- Demmba Cilo 54- Duungel 55- Tulde Njaay 56- Keeɗel 57- Gawdal Koolɗi 58- Juude Jaaɓi 59- Juude Daande mayo 60- Juude Jeeri 61- Maabaa 62- Gaynaan 63- Caski 64- Joñee 65- Foonde Elimaan 66- Ɓito 67- Baabaaɓe 68- Wuro Jaalaw 69- Ngaadaata 70- Yilla 71- Cubalel 72- Meri 73- Foonde Ganɗe 74- Asum 75- Dooyaa 76- Foonde Aali 77- Mbummba 78- Abdalla Waalo 79- Darto Abdalla 80- Abdalla Jeeri 81- Suray.

7) Les villages du « Halayɓe »

1- Daara Halayɓe 2- Njorol 3- Jiñcu Joom 4- Loopel 5- Jullom 6- Ŋorel 7- Gurel Buubu 8- Sahre Ndoogu Jibeeri 9- Sahre Ndoogu Bahbahɓe 10- Sahre Ndoogu Jahjahɓe 11- Ndormbos 12- Mbañu Mbooc 13- Bakaw 14- Siñtu Daŋɗe 15- Ñaakaaka 16- Ɓowde 17- Tulel Barooɓe 18- Ɓoggee Dow 19- Ɓoggee Les 20- Bannje 21- Jaagorga 22- Wallere Demet 23- Tulde Dubaange 24- Abbay 25- Karafoo 26- Calgu 27- Sayre 28- Hudallaay 29- Mboon Jeeri 30- Dubunge 31- Beeli Uurɗi Joobɓe 32- Beeli Uurɗi Bahbahɓe 33- Afniya 34- Jalkooje Saasel 35- Saasel Taalɓe 36- Demet 37- Wuusalaŋ 38- Cidee 39- Ceenel Halayɓe 40- Hoore Mooƴnde 41- Ari-Haara 42- Beelel Koyle Dow 43- Beelel Koyle Les 44- Gurel Saɗɗa 45- Ganki Baaba Duunde 46- Ganki Jeeri

8) Les villages du « Tooro »

1- Danewol 2- Paate Galo 3- Woowa 4- Calaaga 5- Joomanndu 6- Marda 7- Ñannga Edi 8- Jaara Tokosel 9- Silɓe 10- Tulde Gaale 11- Koppe 12- Olo-olooga 13- Beylaan 14- Anndo 15- Ngurjaan 16- Ngurjanel 17- Jaw 18- Raneere 19- Ceelaaw 20- Ngaan 21- Pattuɗe 22- Lobbudu Ibraahiima Lih 23- Njum 24- Halwaar 25- Gamaaji 26- Leeraaɓe 27- Jamaa Alwaali 28- Gede Wuro 29- Gede Sañce 30- Gede Wilaas 31- Munnduwaay 32- Daarel Barka 33- Wuro Aali Geelel 34- Korkaaƴe 35- Wuro Caamo 36- Pale Keli 37- Siñtaan Jamaa Alwaali 38- Teekangel 39- Ceelaaw Rewo 40- Nenet 41- Mbooyo 42- Donnaay 43- Mbantu 44- Aañam Toowngel 45- Tareeji 46- Juutndu 47- Wuro Maadiiyu 48- Jammboo Jaawɓe 49- Jammboo Subalɓe 50- Giyaa 51- Jaataar 52- Fecci 53- Njawaar 54- Foonde Aas 55- Podoor 56- Ŋawle 57- Daabaay 58- Duye, 59-Gure Dimat 60- Wuro Gawdi 61- Buubu Yeere 62-Jofnde Jeelli 63- Mbala 64- Wuro Jeeri 65- Njaayeen 66- Kaaƴon 67- Cile Buubakar 68- Jaañum 69- Canngaan 70- Fanay Jeeri 71- Fanay Waalo 72- Salnde 73-Madiina Fanay 74- Ñakwaar 75- Daara Salaam 76- Njeyirba 77- Bokkul 78- Teekaan 79- Gaani..

Partagez sur :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Yero GUISSE

Blogueur, Activiste, Rédacteur Web et Entrepreneur, Yéro GUISSE est un jeune Sénégalais passionné des nouvelles technologies et des nouveaux médias. . J'essaie à travers ce blog d'apporter mes idées et mes contributions sur la marche de mon pays. Je suis pour un Sénégal des valeurs.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *